Απαραίτητη προϋπόθεση η ανάγνωση και η αποδοχή για την ένταξη των μελών

Κανόνες Διαχείρισης Αίματος
 
1.  Η Τράπεζα δεσμεύεται να πράττει το δυνατόν για να παρέχει αίμα στους αιμοδότες μέλη της, ή συγγενείς και φίλων αυτών.
Το κριτήριο αριθμού μονάδων κάλυψης και παροχών θα είναι πάντα εξαρτώμενο από την ημερήσια επάρκεια και διαθεσιμότητα της.
 
2. Υποχρεωτικά για την περαιτέρω επεξεργασία κάθε αιτήματος κάλυψης, της όποιας προσηκόντως γνωστοποιούμενης, έκτακτης ανάγκης, στα απαραίτητα κοινοποιούμενα στοιχεία επικοινωνίας (προς την «Τράπεζα Αίματος Δημήτρης Βλων»), οφείλει ν´ αναγράφεται το τηλέφωνο αιτούμενου ή άμεσου συγγενή του.
 
Ο εκάστοτε κοινοποιήσας είναι ο νομικά υπεύθυνος έναντι της  «Τράπεζας Αίματος Δημητρίου Βλων», για τον έλεγχο και το αληθές του αιτήματος, καθώς και για την επιλογή ή μη της δημοσιοποίησης του ονόματος του πάσχοντα.
 
Περαιτέρω, ο εκάστοτε κοινοποιήσας, ρητά αποδέχεται ότι έχει λάβει προς τούτο, σχετική άδεια του ασθενή, ώστε στ όνομά του και  για λογαριασμό του, να προβεί στη σχετική αίτηση, ενώ σε κάθε περίπτωση αναλαμβάνει αντίστοιχα και την όποια τυχόν σχετική ευθύνη ήθελε υπάρξει, σε σχέση με το ως άνω αίτημα και την δημοσιοποίηση αυτού, απαλλάσσοντας σχετικά την «Τράπεζα Αίματος Δημήτρης Βλων».
 
Οι αποστολές φιαλών σε μέλη και μη, για τους μεταγγιζόμενους, θα γίνονται το πρωί της ίδιας μέρας, ενώ για τα προγραμματισμένα χειρουργεία  μετά το πέρας  του προεγχειρητικού ελέγχου.
 
3. Η ανώτατη παροχή ορίζεται στις δύο μονάδες αίματος ημερησίως. Το συγκεκριμένο όριο θα αναθεωρείται ανάλογα με κάθε μεταβολή (αύξηση ή μείωση) του δυναμικού των διαθεσίμων μονάδων της Τράπεζας.
 
4. Αιμοδότες των οποίων το αιματολογικό απόθεμα  είναι χρεωστικό (ήτοι έχουν λάβει μονάδες αίματος περισσότερες από τις αιμοδοτήσεις τους) δεν δικαιούνται υποχρεωτικής παροχής. Σε κάθε περίπτωση, μέλη που έχουν αιτηθεί, λάβει και παραμένουν χρεωστικοί για 2 μονάδες,  δεν δικαιούνται νέας αίτησης παροχής μέχρι της σχετικής  εκ μέρους τους  τακτοποίησης.
 
5. Μη μέλη της Τράπεζας ,τα οποία είναι αιμοδότες σε άλλες τράπεζες αίματος, δικαιούνται παροχής μόνο εφόσον υπάρχει επάρκεια διαθεσίμων και έχουν εξαντλήσει το αποθεματικό τους στην τράπεζα που ανήκουν.(πηγή πιστοποίησης το Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών- Ε.Μ.Α.)
Ωφελούμενα μη μέλη της τράπεζας υποχρεούνται και δεσμεύονται και ηθικά στην αντικατάσταση των ληφθεισών φιαλών εντός  εξαμήνου από την λήψη τους.


6. Κατώτατο όριο διαθεσίμων μονάδων ορίζονται το 50% των μονάδων επί του συνόλου των αιμοδοσιών συν το 30% για κάλυψη των παιδιών με μεσογειακή αναιμία, προκειμένου η Τράπεζα να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες όλων των μελών της.
 
7.  Κάθε άτομο που έχει κάνει χρήση  μονάδων δικαιούται να αιτηθεί ξανά,  σε διάστημα όχι μικρότερο των τριών μηνών, ή νωρίτερα, εφόσον έχει αναπληρώσει τις  μονάδες που έχει λάβει.
 
8.  Κάθε μέλος μας – αιμοδότης ή ωφελούμενος – προφανώς και οφείλει να προασπίζεται την ομαλή, δίκαιη, συνεχή αδιάλειπτη και απρόσκοπτη λειτουργία της Τράπεζας Αίματος. 
Μέλος ή ωφελούμενος της Τράπεζας που τυχόν προβαίνει στις όποιες ενέργειες που δεν συνάδουν με τον κανονισμό ή/και βλάπτουν την  λειτουργία της, δεν θα δικαιούται στο μέλλον παροχής μονάδων.
 
9. Για τους καλοκαιρινούς μήνες Ιουλίου  Αυγούστου και αρχές Σεπτεμβρίου δύναται το νοσοκομείο, λόγω μη διαθεσιμότητας να ΜΗΝ μπορεί να καλύψει αιμοδοτικές ανάγκες ακόμα και στα μέλη της τράπεζας.
  
10.  Σε περίπτωση αποχώρησης ή εκκαθάρισης μέλους, ο αιμοδότης δικαιούται την επιστροφή των μονάδων που έχει συμψηφιστικά αιμοδοτήσει αυτός και η τράπεζα, αφαιρουμένου του ποσοστού παρακράτησης από το νοσοκομείο, για τα πολυμεταγγιζόμενα παιδιά με Μεσογειακή αναιμία.
 
11. Ο κανονισμός μας, δύναται να αλλάξει ή να μεταβληθεί πάντα με γνώμονα το όφελος των μελών αιμοδοτών μας, της εύρυθμης λειτουργίας μας και επίτευξης των σκοπών μας, καθώς και της αρτιότερης ή/και προσφορότερης διαχείρισης ή/και διαφύλαξης των αποθεματικών-διαθεσίμων μας.
 
12. Η  οποιαδήποτε παράλειψη συμμόρφωσης με τον κανονισμό, θέτει αυτοδίκαια το μέλος ή τον ωφελούμενο εκτός τράπεζας.
 
Κάθε παροχή σε μη μέλος της Τράπεζας, έχει ως βασική προϋπόθεση, την έγκριση της πλειοψηφίας των διαχειριστών καθώς και την έγκριση του μέλους που την πρότεινε.
 
Κάθε ημερήσια παροχή άνω των δύο μονάδων έχει ως βασική προϋπόθεση την έγκριση όλων των διαχειριστών της Τράπεζας καθώς και την έγκριση του νοσοκομείου.
 
Το όριο των ελάχιστων μονάδων είναι δυνατόν να παραβιαστεί μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από έγκριση όλων των διαχειριστών της Τράπεζας.


ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΩΝ συλλέγει, επεξεργάζεται, αποθηκεύει και χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που της παρέχετε, κατά τα προβλεπόμενα στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΕΕ 2016/679 (GDPR) και τη σχετική νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και μόνο για αποκλειστική χρήση των διαχειριστών της Τράπεζας Αίματος ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΩΝ.  
 
Με αφορμή την εφαρμογή του νέου κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR) θέλουμε να σας ενημερώσουμε για τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε την εγγραφή σας:
 

 • Εγγυόμαστε την ασφαλή αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Τα προσωπικά σας δεδομένα (e‑mail, ονοματεπώνυμο, κλπ) δεν πρόκειται ποτέ να διατεθούν σε τρίτους για διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς.
 • Η εγγραφή σας στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΩΝ αφορά αποκλειστικά και μόνο στη χρήση της υπηρεσίας μας.
 • Σε περίπτωση που αλλάξετε γνώμη, ανά πάσα στιγμή, μπορείτε να μας ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων (e‑mail, ονοματεπώνυμο, κλπ) από τη βάση δεδομένων μας.
 
I. Στοιχεία που Συλλέγουμε
 
Για τη διαχείριση της εγγραφής σας ως μέλος στην τράπεζα και ως χρήστη της εφαρμογής και της καταχώρησης ή ολοκλήρωσης αιματολογικού σας αιτήματος (θέλω/έδωσα), ενδεχομένως απαιτείται να συλλέξουμε ορισμένα προσωπικά σας δεδομένα για τους κάτωθι σκοπούς:
 
 • Αν αποφασίσετε να γίνετε εγγεγραμμένος χρήστης της εφαρμογής μας, πρέπει να συλλέξουμε τα δεδομένα σας για την ταυτοποίησή σας ως χρήστη της εφαρμογής και να σας εξασφαλίσουμε την πρόσβασή σας σε αυτή ως εγγεγραμμένο χρήστη. Μπορείτε να προβείτε στην ακύρωση του εν λόγω λογαριασμού οποιαδήποτε στιγμή.
 • Εάν είστε μέλη της τράπεζας αίματος Δημήτρης Βλων τηρούμε για εσάς στοιχεία όπως η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email) και το όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, ομάδα αίματος και ΑΜΑ (αριθμός μητρώου αιμοδότη).
 
II. Σκοποί Επεξεργασίας
 
Τηρούμε τα στοιχεία επικοινωνίας που εσείς μας έχετε χορηγήσει με σκοπό να
επικοινωνούμε μαζί σας και να σας ενημερώνουμε για ζητήματα κάλυψης αιματολογικής σας ανάγκης ή καταχώρησης αιμοδότησής σας.  Θα επεξεργαζόμαστε κατά περίπτωση ορισμένες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, οι οποίες, σε γενικές γραμμές, θα είναι οι εξής:  
 
 • τα βασικά δεδομένα ταυτοποίησής σας (για παράδειγμα το ονοματεπώνυμό σας, κλπ.),  
 • τα στοιχεία επικοινωνίας σας που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που παρέχουμε (για παράδειγμα ο αριθμός τηλεφώνου, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ομάδα αίματος, ΑΜΑ κλπ.).  
 • τα δεδομένα σύνδεσης (USERNAME, PASSWORD).
 
III. Διαβίβαση Στοιχείων σε Τρίτους
 • Τα προσωπικά σας δεδομένα (e mail, ονοματεπώνυμο, κλπ) δεν πρόκειται ποτέ να διατεθούν σε τρίτους για διαφημιστικούς ή άλλους εμπορικούς σκοπούς.
 • Τα στοιχεία σας ενδέχεται να διαβιβάζονται σε τρίτους, και συγκεκριμένα σε νοσοκομεία και ειδικότερα δύναται να ανακοινώνονται σε τρίτους για την κάλυψη αιματολογικών σας αναγκών, ή έκτακτης νοσοκομειακής κάλυψης σε συγκεκριμένη ομάδα αίματος (π.χ ανάγκη για 0-).
IV. Συναίνεση διαχείρισης και επεξεργασίας των προσωπικών μου δεδομένων από την ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΩΝ

Ρητά συναινώ και αποδέχομαι,
όπως η ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΩΝ να συλλέγει, να αποθηκεύει στα μηχανογραφικά του συστήματα και να επεξεργάζεται τα προσωπικά μου δεδομένα που του διαβιβάζω ή λαμβάνει από το νοσοκομείο ΣΩΤΗΡΙΑ ή από όποιο νοσοκομείο αιμοδοτώ/αιμοδοτούμαι βάσει συμπλήρωσης του Ιστορικού Αιμοδότη σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR) και τους σκοπούς επεξεργασίας όπως περιγράφονται στην παράγραφο ΙΙ & ΙΙΙ,

V. Δικαιώματα

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε ανά πάσα στιγμή, να μας ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων (e mail, ονοματεπώνυμο, κλπ) από τη βάση δεδομένων μας χωρίς ειδική προς τούτο αιτιολογία.

Σας υπενθυμίζουμε ότι κάθε φορά που σας ζητάμε να συμπληρώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση σε οποιαδήποτε υπηρεσία της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΩΝ, θα επισημαίνουμε ως υποχρεωτικά ορισμένα πεδία, εφόσον πρόκειται για τις στοιχειώδεις πληροφορίες που χρειαζόμαστε ώστε να είμαστε σε θέση να σας παράσχουμε την υπηρεσία. Παρακαλείσθε όπως λάβετε υπόψη σας ότι σε περίπτωση που δεν μας γνωστοποιήσετε τα εν λόγω δεδομένα, πιθανόν να μην είστε σε θέση να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας ή να επωφεληθείτε από τις σχετικές υπηρεσίες.